صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

57- دانشگاه فردوسی مشهد

رديف

موضوع كرسي ازادانديشي

تعداد

توضيحات

1

آزادانديشي

1

 

2

فیمینیسم

1

 

3

دانشجو،دیروز،امروز، فردا

2

 

4

آبان از نگاهی دیگر

1

 

5

مشارکت در انتخابات

2

 

6

انگلیس در کفه ترازو؛ بررسی کارنامه

1

 

7

انگلستان در ایران

1

 

8

روشنفکران ایران در مواجهه با سنت و مدرنیته

1

 

9

آزاد اندیشی در دانشگاه ها

1

 

جمع

ــــــــــــــ

11

 

 
25 دی 1390 7:03 بعدازظهر