صفحه اصلی | اخبار | آئین‌نامه | خبرخوان | ارتباط با ما

وظيفه دانشگاه مطلوب در بعد فرهنگي تربيت نيروهاي آزادانديش، نوانديش، انتقادگر و معتقد به كار گروهي است

دكتر جعفر توفيقي، مشاور عالي وزير علوم، در نشست روساي كميسيونهاي دايمي هيات هاي امناي دانشگاهها و مراكز پژوهشي اظهار داشت: دانشگاه علمي در سه بعد علمي ، فرهنگي و اجتماعي رسالت دارد .در بعد علمي وظيفه دانشگاه مطلوب روشن است كه تربيت نيروهاي متخصص و توليد دانش روزآمد است.

وي سپس افزود : وظيفه دانشگاه مطلوب در بعد فرهنگي تربيت نيروهاي آزاد انديش، نوانديش ، انتقادگر  و معتقد به كار گروهي است تا حدي كه محققان نيز خود انتقادي را فرابگيرند و ضعف ها و آسيب ها ي كار خودرا بيان كنند.دكتر توفيقي گفت: در بعد اجتماعي دانشگاه مطلوب بايد نسبت به جامعه مسئول و همدل و همزبان مردم باشد و علم را بايد از حالت انحصاري نخبگان دانشگاهي خارج كرده و  وارد درون جامعه برد و وارد  شيوه زيست مردم كرد .نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاهها بايد بازتاب مسائل و مشكلات جامعه باشد.

وي با تاكيد براينكه در بعد پژوهش دانشگاه بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه و در خدمت مردم باشد گفت از نظر نظام مديريت دانشگاه بايد هوشمند و دانشگاه بايد سازمان دانش محور و داراي نظام خود ارزيابي باشد به گونه اي كه  ساير سازمانها و دستگاهها سبك ها ي جديد مديريت هوشمند را از دانشگاههاي ما اخذ كنند.مشاور عالي وزير علوم تاكيد كرد :اگر دانشگاه نتواند براي تعالي و ساماندهي خود اقدام كند نهادهاي ديگري از بيرون به خود اجازه خواهند داد در امور دانشگاه دخالت كنند.دكتر توفيقي با ذكر اين نكته كه دانشگاه نهاد ظرفيت ساز و توانمند ساز است تاكيد كرد :وزارت علوم بايد وزارت كار افرين ، ظرفيت ساز و توانمند ساز باشد نه اينكه به شكل متمركز براي دانشگاهها عضو هيات علمي جذب كند يا دانشجوي دكتري پذيرش كند .مشاور عالي وزير علوم گفت : دردانشگاه مطلوب وظيفه استاد آموزش و توزيع دانش به دانشجو نيست بلكه  ايجاد محيط هاي يادگيري است  كه دانشجو بتواند در آن توليد فكر و انديشه كند و توانايي انتقاد كردن داشته باشد.وي اظهار داشت : اعضاي علمي هيئت  بايد شيوه هاي جديد و نوين تدريس را با يكديگر به اشتراك بگذارند و در اين زمينه كار پژوهشي صورت بگيرد و بهترين روشها جايگرين شيوه هاي گذشته شود.دكتر توفيقي گفت : دانشگاه مطلوب تقاضا محور و ماموريت محور است و نظام پژوهش آن نيز در جهت انجام پژوهش هاي آينده نگر حركت مي كند، همچنين دانشگاه مطلوب، چابك ، منعطف و پاسخگو به محيط و  مسئوليت پذير است.

روابط عمومي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

 
1 بهمن 1392 11:12 صبح